Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het hotelverblijfcontract

Domein

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van hotelkamers en appartementen voor accommodatie, evenals op alle andere diensten en leveringen die het hotel aan de gast levert.

De voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel is vereist als de ter beschikking gestelde kamers worden onder- of opnieuw verhuurd of voor andere doeleinden dan accommodatie worden gebruikt. De algemene voorwaarden van de gast zijn alleen van toepassing als dit vooraf is overeengekomen.

Sluiting van contract, partners, aansprakelijkheid

Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de gast accepteert. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen. Contractpartners zijn het hotel en de gast. Als een derde voor de gast heeft besteld, zijn hij en de gast hoofdelijk aansprakelijk jegens het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelverblijfcontract, op voorwaarde dat het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde heeft ontvangen. Het hotel is aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit hoofde van het contract.

Diensten

De gast verwerft niet het recht om bepaalde kamers ter beschikking te stellen. Indien overeengekomen kamers niet beschikbaar zijn, is het hotel verplicht zelf voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen.

Indien het hotel verhinderd is haar diensten te verlenen in gevallen waarvoor het niet verantwoordelijk is (overmacht), heeft het het recht om de gast tijdelijk of voor de gehele duur van het overeengekomen verblijf onder te brengen in een gelijkwaardig hotel in het gehuisveste gebied.

Aankomst en vertrek

Geboekte kamers staan ​​bij aankomst vanaf 13.00 uur ter beschikking van de gast. Op de afgesproken vertrekdag dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur te worden ontruimd en aan het hotel ter beschikking te worden gesteld. De aan de gast toe te wijzen kamer wordt op de dag van aankomst door het hotel bepaald. Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomst is overeengekomen, heeft het hotel het recht geboekte kamers na 18.00 uur aan iemand anders toe te wijzen zonder dat de gast hier enige aanspraak op schadevergoeding aan kan ontlenen. In dit opzicht heeft het hotel een herroepingsrecht.

Prijzen

De gast is verplicht de geldende of overeengekomen hotelprijzen voor ter beschikking gestelde kamers en overige gebruikte diensten te betalen. De prijzen worden bepaald volgens de prijslijst geldig op het ogenblik van de dienstverlening. De wettelijke btw is bij de prijzen inbegrepen. Een verhoging van de btw na het sluiten van de overeenkomst is voor rekening van de gast. Als een vaste prijs is overeengekomen en de periode tussen het sluiten van het contract en de uitvoering van het contract meer dan vier maanden bedraagt ​​en als de prijs die het hotel in het algemeen voor dergelijke diensten in rekening brengt, stijgt, kan het hotel de prijs dienovereenkomstig verhogen en moet het de de gast hiervan. Het hotel kan de prijzen ook wijzigen als de gast vervolgens verzoekt om wijzigingen in het aantal geboekte kamers, de hoteldiensten of de verblijfsduur van de gasten en het hotel daarmee instemt. De gast kan een claim van het hotel alleen verrekenen of verminderen met een onbetwiste of juridisch bindende claim.

Betalingsvoorwaarden

Gastfacturen dienen voor vertrek netto contant te worden betaald. In principe is het hotel gerechtigd om vreemde valuta, cheques en creditcards te weigeren. Het hotel kan van de gast een aanbetaling van 20% van de verblijfsprijs verlangen.

Annulering van het hotel

Indien een overeengekomen vooruitbetaling ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke termijn met dreigende afwijzing niet wordt uitgevoerd, heeft het hotel het recht de overeenkomst te herroepen. Bovendien heeft het hotel het recht om de overeenkomst om een ​​objectief gerechtvaardigde reden op buitengewone wijze op te zeggen. Het herroepingsrecht bestaat ook in geval van overmacht (bijv. brand, staking), onjuiste of misleidende informatie over essentiële feiten, schendingen van het bovengenoemde toepassingsgebied of als het hotel redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van het hotel service een vlotte bedrijfsvoering zal verstoren die de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen zonder dat dit te wijten is aan het controle- en organisatiegebied van het hotel. Het hotel moet de gast onmiddellijk op de hoogte stellen van de uitoefening van het herroepingsrecht. Indien het hotel zich gegrond terugtrekt, heeft de gast geen recht op schadevergoeding.

Wijzigingen en annuleringen

Indien een gast geen gebruik maakt van bestelde hotelkamers, appartementen of andere overeengekomen diensten, blijft hij wettelijk verplicht de prijs voor de overeengekomen hoteldienst te betalen, ongeacht de reden van de belemmering. De door het hotel bespaarde kosten ten bedrage van 20% worden in mindering gebracht. Bij annulering tot 12:00 uur (lokale tijd) op de dag voor de geplande aankomst is de annulering kosteloos. Bij annulering vanaf 12.00 uur (lokale tijd) op de dag voor de geplande aankomst of bij annulering op de dag van aankomst is 80% van de geboekte prijs verschuldigd. Bij niet verschijnen of annuleren is tevens 80% van de kamerprijs per dag verschuldigd. Als het hotel de ongebruikte kamer aan iemand anders kan toewijzen, is de gast niet verplicht het bedrag van de anderszins gegenereerde inkomsten voor deze periode te betalen.

Aansprakelijkheid van het hotel

De gast als zodanig of als gastheer is volledig aansprakelijk jegens het hotel voor schade veroorzaakt door hemzelf of zijn gasten. Het hotel is aansprakelijk voor de zorgvuldigheid van een voorzichtige zakenman. Op de aansprakelijkheid van het hotel zijn de wettelijke bepalingen van toepassing (in het bijzonder §§ 701 – 704 BGB). Aansprakelijkheidsclaims vervallen als de gast het hotel niet onmiddellijk op de hoogte stelt nadat hij kennis heeft genomen van het verlies, de vernieling of de beschadiging.

Mochten er storingen of defecten optreden in de dienstverlening van het hotel, dan zal het hotel zich inspannen om de situatie te verhelpen als het hiervan op de hoogte wordt gesteld of als de gast onmiddellijk een klacht indient. De gast is verplicht al datgene te doen wat voor hem redelijk is om de overlast te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

Gemengd

Berichten, post en zendingen voor de gast worden met zorg behandeld. Het hotel zorgt tegen betaling voor de levering, opslag en – op verzoek – verzending ervan. Schadeclaims, behoudens grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten.

Dieren zijn niet toegestaan ​​in het hotel. De huisvesting van een dier door de gast geeft het hotel het recht om het contract te beëindigen. In dit geval heeft het hotel ook recht op de overeengekomen vergoeding.

De gast wordt aangeraden een reisannuleringsverzekering af te sluiten om de financiële risico’s van het annuleren van de dienst af te dekken.

Definitieve bepaling

Wijzigingen of aanvullingen op het contract, de acceptatie van aanvragen of deze voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te worden gedaan. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de gast zijn niet van kracht. Vervulling en plaats van betaling is Wolfach. De exclusieve bevoegde rechtbank voor handelstransacties is Wolfach. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 lid 1 ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is Wolfach de bevoegde rechtbank. Duits recht is van toepassing. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie ongeldig of nietig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

GDPR cookieconsent met Real Cookie Banner